Stomatolog Kielce

RTG

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

Jurajska DENT

Agnieszka Pakuła

ul. Jurajska 1/u14, 25-640 Kielce

Podstawa prawna: ustawa prawo atomowe/tekst jednolity – Dz. U. z 2021r., poz. 1941/zgodnie z art.32c pkt.2

Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na:

  • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące;  Zezwolenie nr NHR.9026.1.33.2020 wydane przez Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dn.04-09-2020r.,
  • uruchamianiu rentgenowskiej pracowni stomatologicznej z aparatami do zdjęć punktowych i pantomograficznych; Zgoda ŚPWIS nr NHR.9026.2.61.2020 z dn. 24-11-2020r., na działalność medyczną związaną z wykorzystywaniem promieniowania jonizującego;
  • Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy dawkomierzy indywidualnych – w ciągu ostatnich 12 miesięcy zmierzona dawka efektywna nie przekracza 1mSv;
  • Jednostka nie wykonuje pomiarów dozymetrycznych osłon stałych. Pomiary dozymetryczne zostały wykonane przez Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na etapie wydawania zezwolenia. Wszystkie wyniki są poniżej wartości granicznych określonych w przepisach.

Ustawa Prawo atomowe /tekst jednolity  – Dz. U. z 2021rr. Poz. 1941/ – dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

 – pracownicy : 20mSv/rok

 – ogół ludności : 1mSv/rok

Uwaga:

  • Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
  • Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.